Մաթեմատիկա 17.11.2021

Գտնել թվերի ամենամեծ ընդանուր բաժանարար նշանակում է՝ թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների, գտնել թվերի ընդհանուր արտադրիչները և բազմապատկել իրար Օրինակ՝ (36;42)=2×3=6

36 2

18 2

9 3

3 3

1

42 2

21 3

7 7

1

977.

ա) [18;32]=2x2x2x2x2x3x3=288

18 2

9 3

3 3

1

32 2

16 2

8 2

4 2

2 2

1

բ) [24;6]=24

24 2

12 2

6 2

3 3

1

6 2

3 3

1

գ) [75;15]=75

75 3

25 5

5 5

1

15 3

5 5

1

դ) [16;36]=3x3x2x2=144

16 2

8 2

4 2

2 2

1

36 2

18 2

9 3

3 3

1

ե) [27;12]=2x2x3x3=36

27 3

9 3

3 3

1

12 2

6 2

3 3

1

զ) [36;64]=2x2x3x3=36

36 2

18 2

9 3

3 3

1

64 2

32 2

16 2

8 2

4 2

2 2

1

է) [70;90]=7x3x3=63

70 2

35 5

7 7

1

90 2

45 3

15 3

5 5

1

ը) [132;77]=2x2x3x7=84

132 2

66 2

33 3

11 11

1

77 11

7 7

1

թ) [45;81]=5×9=45

45 5

9 3

3 3

1

81 9

9 3

3 3

1

ժ) [200;125]=5x5x5x2x2x2=90

200 2

100 2

50 2

25 5

5 5

1

125 5

25 5

5 5

1

ժա) [65;39]=5×3=15

65 5

13 13

1

39 3

13 13

1

ժբ) [1;100]=2x2x5x5x1=100

1 1

1

100 2

50 2

25 5

5 5

1

989. Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխվում են 80լ արևածաղիկի ձեթ: Երկուլիտրանոց անոթները նույնքան են, որքան երեքլիտրանոցները: Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված:

Լուծում՝

2+3=5

80:5=16

16×2=32

Պատ.՝ 32 անոթ:

990. Մրցավազքի երկու առաջատար մեքենաները որոնցից երկրորդն առաջինից 80կմ հետ էր մնում, ընթանում էին 90կմ/ժ արագությամբ: Երբ երկրորդ մեքենային մինչև վերջագիծը մնացել էր 440կմ այն մեծացրեց իր արագությունը և երկու մեքենաները վերջագծին հասան միաժամանակ: Որքանո՞վ մեծացավ երկրորդ մեքենայի արագությունը:

Լուծում՝

440-80=360

360-90=270

Պատ.՝ 270-ով:

991. Երեք հողամասից առաջինի մակերեսը 300 հա է, երկրորդինը 2 անգամ մեծ է առաջինի մակերեսից, իսկ երրորդի մակերեսը 6 անգամ փոքր է առաջին և երկրորդ հողամասերի մակերեսների գումարից: Որքա՞ն է երրորդ հողամասի մակերեսը:

Լուծում՝

300×2=600

600+300=900

900:6=150

Պատ.՝ 150հա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s