Fanny and Ethel

Fanny and Ethel worked in the same office, and, they were neighbours at home.
Fanny was rather a careless girl, and he often lost things. Then she usually went
to Ethel to borrow more from her.
Ethel was a kind girl, but she sometimes got tired of lending things to her
friend. Continue reading “Fanny and Ethel”

Անգլերենի 2022-ի մայիսյան ֆլեշմոբ. 4-5-րդ դասարաններ

I. Տրված բառերը տեղադրեք համապատասխան տեղերում. break, ask, count, answer, discuss, read.
discuss
I will ……. the text tomorrow. I am not ready today.
read
The longest … in our school is between the fourth and fifth lessons.
break
My little sister likes to ……… many questions.
answer
He can ………. from 1 to 100.
cunt
I like to ……… my teacher’s questions.
ask
II. Ի՞նչ եք կարողանում անել այս տարի, որ չէիք կարողանում անել անցյալ տարի:Օրինակ՝   Last year I couldn’t ride a bke. I can ride a bike now. Թարգմանեք այս նախադասությունները անգլերեն.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում լողալ: Հիմա ես կարողանում եմ լողալ:
Last year I couldn’t swam. I can swim now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում կարդալ անգլերեն գրքեր: Հիմա կարողանում եմ կարդալ անգլերեն գրքեր:
Last year I couldn’t read english books. I can read english books now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում սահել չմուշկներով . (skate) Հիմա ես կարողանում եմ սահել չմուշկներով:
Last year I couldn’t skate. I can skate now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում դաշնամուր նվագել: Հիմա կարողանում եմ դաշնամուր նվագել: (play the piano)
Last year I couldn’t play the piano. I can play the piano now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում ….՞:   Հիմա ես կարողանում եմ ….:
Last year I coudn’t sang. Now I can sing.
III. Ընտրեք նճիշտ հարցը, եթե տրված է այս պատասխանը. My name is John.

Where is your name

What is your name
When is your name
IV Այս երկու բառերից ո՞րն է «new» բառի հականիշը
Old
Young
V.  «see» բայի ո՞ր  ձևը կտեղադրես այստեղ: I … a funny cartoon yesterday.

Seeing
Seen
Saw

English

1

1. She is the girl whoes brother is a Hollywod acnor.

2. Mariane is the grl whose father is a dentist.

3. The new house which my parents bought is very big.

4. A spoon is something which we use to eat with.

5. Robbie Williams is a singer who has sung in many concerts.

6. A doctor is a person who treats ill pepole.

7. This is the sofa which we bought in May.

8. I like pepole who are happy and kind.

9. Radiohead is the band whose I like best.

10. Kevin is the boy who lives next door. Continue reading “English”

Jack and the beanstalk

0

Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his
mother. They were very poor. All they had was a cow.
One morning, Jack’s mother told Jack to take their cow to market
and sell her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic
beans for the cow.
Jack took the beans and went back home. When Jack’s mother saw the beans she was very angry.
She threw the beans out of the window.
The next morning, Jack looked out of the window. There was a giant beanstalk. He went outside and
started to climb the beanstalk.
He climbed up to the sky through the clouds. Jack saw a beautiful castle. He went inside.
Jack heard a voice. ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran into a cupboard.
An enormous giant came into the room and sat down. On the table there was a hen and a golden
harp.
‘Lay!’ said the giant. The hen laid an egg. It was made of gold. ‘Sing!’ said the giant. The harp began to
sing. Soon the giant was asleep.
Jack jumped out of the cupboard. He took the hen and the harp. Suddenly, the harp sang, ‘Help,
master!’
The giant woke up and shouted, ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran and started climbing down the beanstalk.
The giant came down after him.
Jack shouted, ‘Mother! Help!’ Jack’s mother took an axe and chopped down the beanstalk. The giant
fell and crashed to the ground. Nobody ever saw him again.
With the golden eggs and the magic harp, Jack and his mother lived happily ever after.

English translate

1.Սրանք ամենաթանկ կոշիկներն են այստեղ:
These are the most epensive shoes here.
2.Ես ուզում եմ գնել ավելի էժան գլխարկ, քանի որ(as) ես շատ գումար չունեմ:
I want to buy cheaper hat because I don’t have lot of money.
3.Իմ սենյակը ամենաշոգ վայրն է(place) մեր տան մեջ:
My bedroom is the  hottest place in our house.
4.Այս կապույտ գնդակը ավելի թանկ է քան կարմիրը:
This blue ball is more expensive than the red one.
5.Կարո՞ղ ես ինձ տալ ավելի հետաքրքիր գիրք, այս մեկը շատ ձանձրալի է(boring)
Can you give me more interesting book, this one is very boring.
6.Ես չեմ կարողանում թարգմանել այս տեքստը, քանի որ այն ամենադժվար(difficult) տեքստն է գրքի մեջ:
I can’t translate this text because it’s the hardest text in the book.

English

11.

1. Cars are safer than motorbikes. Motorbrikes are more dangerous than cars. Motobrikes as not sate as cars.

2. Planes are faster than ships. Ships are slower than planes. Ships as not fast as planes.

3. Trains are expensive than buses. Buses are cheaper than trains. Buses as not expensive as trains.

1.Կարմիր շրջազգեստը ավելի թանկ է, քան կապույտը:(expensive)
Red dreess is more expensive than the blue one.
2.Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան քո սենյակը:(clean)
My room is cleaner than your room.
3.Իմ պայուսակը ավելի հին է, քան Նարեի պայուսակը:(old)
My bag is older than Nare’s bag.
4.Լևոնը ամենաբարձրահասակ տղան է դասարանում:(tall)
Levon is the tallest boy in class.
5.Այս դասասենյակը ամենակեղտոտն է դպրոցում:(dirty)
This classroom is dirtiest in school.