Լրացուցիչ մայրենի 86-96

86. Տրված բառերի ընդհանուր մասերը դրանց ուղիղ ձևերը գրիր և տրված բառերը բացատրիր:

կտցաձև,կտցահարել,կտցաչափ-կտուց

կտցաձև-կտուցի ձև ունեցող

կտցահարել-կտուցով խփել

կտցաչափ-թռչունի կտուցի չափ

ուղղագրություն,ուղղագիծ,ուղղամիտ,ուղղություն-ուղիղ

ուղղագրություն-տվյալ լեզվի գրության կանոնների ամբողջությունը

ուղղագիծ-ուղիղ գիծ

ուղղամիտ-արդարամիտ

ուղղություն-այն կետը՝ կողմը, դեպի որն ուղղված է գործողությունը՝ շարժումը

ուղեկից,ուղևոր,ուղեմոլոր,ուղևորել-ուղի

ուղեկից-մեկի ուղևորության ընկեր

ուղևոր-փոխադրամիջոցներով ճամփորդություն կատարող մարդ

ուղեմոլոր- ճանապարհից շեղված

ուղևորել-ճանապարհել

89. Բառերը բաղադրիչների բաժանիր: Բառերը ինչո՞վ են միանում:

մարդ-ա-մուր, լուս-ա-մուտ, ծնող-ա-սեր, գորգ-ա-գործ, փառ-ա-տոն

Բառերը միանում են ա հոդով:

90. Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմիր:

սառնորակ, մտափոխվել

91. Տրված բառերը կազմող մասերը առանձնացրու: Արմատներն ընդգծիր:

ամպոտ-ամպ+ոտ, քարոտ-քար+ոտ, օդային-օդ+ային, անշնորհք-ան+շնորհք, դժգոհ-դժ+գոհ, հեռավոր-հեռ+ա+վոր, բարություն-բար+ություն, գրավոր-գրա+վոր, անորոշ-ան+որոշ, տհաճ-տ+հաճ

92. Ամեն շարքից մի բաղադրիչ ընտրիր և կազմիր բաղադրյալ բառ:

թթենի, կարմրավուն, անգույն, կաթնեղեն, խորհդավոր, անտուն

96.  Տրված բառերից նորերը կազմիր ակ, իկ, ուկ մասնիկներով: Այդ ածանցներն ինչ իմաստ են տալիս բառին:

Աստղիկ, արկղիկ, թիթեռնիկ, թերթիկ, գետակ, նավակ, դռնակ, թռչնակ, խոզուկ,առնուկ, հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ, որդիակ, տաքուկ, հարսիկ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s