Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայրենի

Լրացնել բաց թողնված տառերը ե կամ է:

Լայնէկրան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, էջանշան,  որևիցէ,  գոմեշ,  վերելակ,  մեջք,  բազմերանգ,  երբևիցե,  որևէ, էջ, ամենաէժան, չէինք,  էկրան,  Էջմիածին,  չեմ,  էլեկտրաէներգիա, էներգիա, մեխակ, հրեշ,  նրբերշիկ, ամենաերկար, եգիպտացորեն, զարկերակ: Continue reading “Մայրենի”

урок 18

Классная работа:

1.Запиши глаголы в неопределённой форме.

Ставят, везёт,бегают,цветёт,плачет,несёт,пахнет,завтракает,бредёт,делаете, знакомят, разгребёт, вешаем, плетём, трясёт, мокнут, квакают

Ставить везти бегать цвести плакать пахнуть завтракать брать делать знакомить разграбить пишет плести трясти мокнуть квакать Continue reading “урок 18”

Մաթեմատիկա Ամբողջ թվերի գումարում

542. Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։

63-35=28

Պատ.՝28կմ Continue reading “Մաթեմատիկա Ամբողջ թվերի գումարում”

English

On a hot day of summer, an ant was searching for some water. After walking around for some time, she came near the river. To drink the water, she climbed up on a small rock. While trying to drink a water, she slipped and fell into the river.

There was a dove sitting on a branch of a tree who saw an ant falling into the river. The dove quickly plucked a leaf and dropped it into the river near the struggling ant. The ant moved towards the leaf and climbed up onto it. Soon, the leaf drifted to dry ground, and the ant jumped out. She looked up to the tree and thanked the dove.

Later, the same day, a bird catcher nearby was about to throw his net over the dove hoping to trap it. An ant saw him and guessed what he was about to do. The dove was resting and he had no idea about the bird catcher. An ant quickly bit him on the foot. Feeling the pain, the bird catcher dropped his net and let out a light scream. The dove noticed it and quickly flew away.

Improve your grammar: 1,2,3

Continue reading “English”

մԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

248. Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10 %-ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Նախնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։

Լուծում՝

5600×10=56000

56000:100=560

15600+560=16160 Continue reading “մԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ”

Lion end clever fox

Long ago, there lived a lion in a dense forest. One morning his wife told him that his breath was bad and unpleasant. The lion became embarrassed and angry upon hearing it. He wanted to check this fact with others. So he called three others outside his cave.

First came the sheep. The Lion opening his mouth wide said, “Sheep, tell me if my mouth smells bad?” The sheep thought that the lion wanted an honest answer, so the sheep said, “Yes, Friend. There seems to be something wrong with your breath”. This plain speak did not go well with the lion. He pounced on the sheep, killing it.

Then the lion called the wolf and said, “What do you think? Do I have a bad breath?” The wolf saw what happened to the sheep. He wanted to be very cautious in answering a question. So, the wolf said, “Who says that Your breath is unpleasant. It’s as sweet as the smell of roses”. When the lion heard the reply, he roared in an anger and immediately attacked the wolf and killed it. “The flatterer!” growled the lion.

Finally, came the turn of the fox. The lion asked him the same question. The fox was well aware of the fate of the sheep and the wolf. So he coughed and cleared his throat again and again and then said, “Oh Dear Friend, for the last few days, I have been having a very bad cold. Due to this, I can’t smell anything, pleasant or unpleasant”.

The lion spared the fox’s life.

Moral:  Do not involve yourself in a bad company or a bad situation else you may end up getting punished for no fault of yours.  Sometimes, It’s wise to stay away from certain situations.