English

1. Ես չեմ սիրում դուրս գալ, երբ անձրևում է:
I don’t like to go out when it rains.
2.Ես գնեցի մի գեղեցիկ զգեստ իմ մայրիկի համար երեկ:
I brought one beautiful dress for my mum yesterday.
3.Խնդրում եմ, բեր մի բաժակ ջուր ինձ համար, ես ծարավ եմ:
Please bring me one cup of water, I am thirsty.
4.Վահանը չկարողացավ գնել այդ գլխարկը, որովհետև այն թանկ էր:
Vahan couldn’t buy this hat because it was expensive.
5.Ես գտա իմ պայուսակը և դրեցի այն սեղանի վրա:
I found my bag and put it on table.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s