լրացուցիչ մայրենի

30. Տրված բառերը վանկատի՛ր գաղտնավանկի ը-երը գրելով:

Կըր-կին, դը-ռըն-բաց, եր-բե-մըն, գըր-քա-յին, կը-րակ, ու-րե-մըն, ծա-նըր, սըր-տա-բաց, զը-վարթ, տըխ-րել, խըմ-բա-վո-րել:

31. Տրված բառերը վանկատի՛ր:

Ար-քա-յա-կան, մե-ծա-նալ, կեն-տրո-նա-կան, վերջ-նա-կան, ճեր-մա-կա-թև, հե-վաս-պառ, կե-ղե-վա-պատ, տե-րե-վա-թափ, կա-րե-վո-րել, թե-վա-տա-րած, ան-կըր-կը-նե-լի, ան-դա-դա-խոր, մը-տա-ծել, մըր-ցա-նակ, գըտ-նել, ար-կըղ:

33. Մի բառով գրի՛ր: Continue reading “լրացուցիչ մայրենի”