“The New Year in different countries”

christmas-around-the-worldՏևողությունը՝ 05.12.2021-25.12.2022

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը. Սովորողները ձեռք են բերում համացանցից անգլերեն կամ հայերեն տեղեկատվությունը ավելի պարզեցված ձևով անգլերեն փոխադրելու և ներկայացնելու կարողություն:

Ընթացքը. յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է որևէ երկիր և համացանցից տեղեկություններ է հավաքում, թե ինչպես են նշում Ամանորը տվյալ երկրում  և պարզեցված լեզվով նյութը փոխադրում է անգլերեն:

Ակնկալվող արդյունքը. Տարբեր երկրներում ամանորը նշելու ավանդույթների մասին պարզեցված անգլերենով պրեզենտացիաներ, տեսաֆիլմեր՝ հրապարակված սովորողների բլոգներում, Հարավային դպրոցի ենթակայքում, դասավանդողի բլոգում: Լավագույն նյութերը կառաջադրվեն հրապարակման կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում:

What is the Chinese New Year story? Why the Spring Festival is so important  - World News - Mirror Online

How Is Christmas Celebrated In China?

How Chinese New Year celebrations will affect business in China | Reach  Further

Traditionally the Chinese New Year lasts about two weeks in total and is celebrated in late January and early February. The specific date varies each year. Western Christmas is celebrated at the end of December and the change of year is the 31st of that month.

The Chinese New Year is celebrated with Dances of the Lion and Dragon in street parades. Lions and dragons are acrobats wearing colorful costumes. The dances are noisy in order to drive out evil spirits and bring prosperity and luck for next year.

Green, red and gold are the most common colors of Christmas in the West. We decorate the streets, houses and shop windows with them. In China, red and gold are also the most typical colors. They represent prosperity and happiness.

You will also see these colors in houses and streets, with Chinese New Year ornaments made of red paper.

The flowers also represent the Chinese New Year festivities. While in the West we put Christmas trees during the Christmas season. In China, you can find the Chinese Kumquat trees.  Because the Chinese ideogram for the kumquat contains the word ‘gold’, which represents wealth.

Nian is a Chinese monster very well known for its habit of visiting small villages. During this time of the year, it used to feed on eat cattle and children. The only way to banish this monster was through red objects and loud noises.

The legends of Christmas are much kinder. Many of them are related to the Catholic tradition and others to the generous Santa Claus. You can actually meet him if you happen to travel to Lapland at the right time.

ՋՐՈԼՈՐՏ՝ ՋՈՒՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: ՋՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ջուրը բնության մեջ: Ջրոլորտ: Երկրագնդի մակերևույթի մեծ մասը ծածկված է ջրով:

Երկրագնդի վրա ջրի ծավալի մեծ մասը Համաշխարհային օվկիանո­սի աղի ջրերն են: Միայն չնչին մասը կազմում են ցամաքի, մթնո­լորտի և կենդանի օրգանիզմների մեջ գտնվող ջրերը:

Continue reading “ՋՐՈԼՈՐՏ՝ ՋՈՒՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: ՋՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ”

Պատում

Ես այսօր սովորել եմ Math-o-mir ծրագիրը:

Image (1)

Image

Այս նշանը կոտորակ դնելու համար է, կարելի է ընտրել պետքական կոտորակը:

Снимок

Այս նշանը գիծ դնելու համար է:

Снимок

Այս նշանները տարբեր պատկերներ են դնում:

Снимок

Սա պատկերները ջնջելու համար ռետինն է:

Снимок

Իսկ սա փակագիծն է:

Снимок