English

Հիշեք՝ ing ավելացնելուց առաջ բառավերջի e տառը դուրս է գալիս՝ write-writing,

իսկ միավանկ բառերի դեպքում, երբ բառում միայն մեկ ձայնավոր հնչյուն կա, վերջին բաղաձայնը կրկնապատկվում է՝ swim-swimming. Continue reading “English”