The Baby Elephant

This is a story about a baby elephant. The baby elephant is not happy. He says, “I don’t like to work at the circus. I don’t want to work at the circus. I don’t want to do tricks for children. I want to run away”.  So he runs away. He comes to a forest and sees a brown bear. He says to the brown bear, “I want to live with you in the forest”.

“All right,” says the brown bear. “But you must get ready for the winter. You must find a hole in which you can sleep in winter.” Continue reading “The Baby Elephant”

Մայրենի

1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
Ուր-ագ, գույն, ա-շուն, ու-սու-ցիչ, դա-նակ, գետ, թաշ-կի-նակ, թըռ-չուն, այ-գե-պան,
աստղ, կրակ, փայտ, կի-րա-կի, ե-րե-խա-ներ, բան-ջա-րե-ղեն, սիրտ, օ-տա-րա-կան,
հո-ղա-գործ, օ-դա-չու, գար-նա-նա-յին, հե-ռա-խոս, կա-ռա-պան, մուկ, մըկ-նիկ, շուն,
շը-նիկ, փո-քըր, փոք-րիկ, հեր-թա-պահ, բա-նա-լի, կայծ, կա-յա-րան, Ե-րե-վան, ե-լակ,
ե-ղա-նակ, սի-րա-սուն, վը-րան, խըն-դիր, բըռ-նակ, մըկ-րատ, գըլ-ուխ, խըն-ձոր, բար-ձըր,

Continue reading “Մայրենի”