Մաքուր նյութեր եվ խառնուրդներ

Մաքուր են համարվում այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակ կառուցվածքային մասնիկներից (մոլեկուլ, ատոմ, իոն):

Մաքուր նյութերն ունեն որակական և քանակական հաստատուն բաղադրություն, հետևաբար և հաստաուն ֆիզիկական և քիմիական հատկություններ:
Ուշադրություն
Հատկությունների հաստատունությունը նյութի մաքրության հատկանիշն է:
Օրինակ. նորմալ ճնշման պայմաններում մաքուր ջուրը եռում է 100օC և պնդանում է 0oC ջերմաստիճանի պայմաններում.

Continue reading “Մաքուր նյութեր եվ խառնուրդներ”

The cat and her strong friends

Once there lives a cat. She thinks, “The lion is the strongest of all the animals. It is good to have strong friends. I shall(will) go to the lion and make friends with him”.
So the lion and the cat become friends for many, many days.
Once they go for a walk together and meet an elephant. The lion begin to fight with the elephant and the elephant kills him.
The cat is very sorry. “What shall I do?” she thinks. Continue reading “The cat and her strong friends”