English Flashmob

I. Տրված են բառեր և դրանց բացատրությունները: Գրեք ճիշտ բառերը իրենց բացատրությունների տակ: Ruler, pen, key, rubber we write with it, we measure things with it, we erase things with it, we open doors with it

We open doors with it.

Key

We measure things with it.

Ruler

We erase things with it.

rubber

We write with it.

Pen

Պատկերացրու, որ լրագրող ես և հարցազրույց ես վերցնում քո սիրած երգչից կամ դերասանից: Թարգմանիր այս երևակայական հարցազրույցը անգլերեն:

Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք: Ես լավ եմ, իսկ դուք ինչպե՞ս եք:
Hello, how are you? I am fine and how are you?

Ես լավ եվ նույնպես: Որտե՞ղ եք ապրում:
I am fine too. Were do you live?
Ես ապրում եմ Ամերիկայում:
I live in America.
Քանի՞ տարեկան եք:
How old are you?

Ես 35 տարեկան եմ:
I am 35.
Դուք սիրու՞մ եք ձեր մասնագիտությունը (profession):
Do you like your profession?
Այո, ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը:
Yes. I love my profession.

Ո՞րն է ձեր ամենասիրելի (most favorite) երգը (դերը-role):
What is your most favorite song?
Ես սիրում եմ իմ բոլոր երգերը (դերերը):
I love my all songs.
Շնորհակալություն.
Thank you.

Գրիր 4 գործողություն, որոնք կատարելու ես հաջորդ շաբաթ: Օրինակ՝ I think I will go to the Zoo. Maybe I will visit my grandparents.

I think I will go to the swim. I think I will go to the trip. Maybe I will visit my uncle. I think I will go to the shooping

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s